Gino runs 1962 Thunderbird tri-power Roadster

Gino runs 1962 Thunderbird tri-power Roadster for viewers.

http://www.youtube.com/watch?v=2Kq0Gw9yaiI